OPĆI UVJETI FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o. (za dobavljače)

 

1. Definicije i područje važenja

a) „Naručitelj“ je Feroimpex automobilska tehnika d.o.o.

b) „Isporučitelj“ je fizička ili pravna osoba koja Naručitelju isporučuje robu / pruža usluge / obavlja poslovni proces temeljem narudžbe Naručitelja / Ugovora sklopljenog s Naručiteljem.

c) „Roba“ podrazumijeva sve materijale, poluproizvode i proizvode koje Isporučitelj proizvodi / dostavljia Naručitelju.

d) „Usluge“ podrazumijeva dostavu, instaliranje, montiranje, puštanje u pogon, ispitivanje, kontrolu, tehničku pomoć, popravke, održavanje i sve druge usluge koje Isporučitelj pruža Naručitelju (ali ne ograničavajući se samo na navedene usluge), s njima povezane radove i robe koji se sukladno Narudžbi / Ugovoru traže od Isporučitelja.

e) „Proces“ podrazumijeva obavljanje / provedbu proizvodnog procesa Isporučitelja Naručitelju koristeći materijale, poluproizvode i proizvode, ali i podatke i informacije u vlasništvu Naručitelja.

f) “Narudžba” je pisana narudžba / ponuda Naručitelja dostavljena Isporučitelju, koja je potvrđena / prihvaćena od strane Isporučitelja, a kojom Naručitelj traži od Isporučitelja isporuku robe / pružanje usluge / obavljanje procesa, a čiji sastavni dio čine ovi opći uvjeti poslovanja.

g) “Ugovor” je pisani ugovor / pravni posao kojim Naručitelj i Isporučitelj definiraju svoja prava i obveze u obveznopravnom / poslovnom odnosu temeljem kojeg Naručitelj traži od Isporučitelja isporuku robe / pružanje usluge / obavljanje procesa, vrstu, način i količinu robe / usluge / procesa, rokove za isporuku robe / pružanje usluge / obavljanje procesa, rokove plaćanja naknade i iznose naknade (cijene) koje je Naručitelj dužan platiti Isporučitelju, rokove i način isporuke / dostave / obavljanja procesa, a čiji sastavni dio čine ovi Opći uvjeti poslovanja.

Za Narudžbe / Ugovore u kojima Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. sudjeluje kao Naručitelj, vrijede isključivo ovi uvjeti.

Prihvaćanjem narudžbe / potpisom Ugovora između Naručitelja i Isporučitelja, Isporučitelj prihvaća i ove opće uvjete Naručitelja, koji čine sastavni dio Narudžbe / Ugovora, neovisno o tome jesu li izričito navedeni u Narudžbi/Ugovoru.

 

2. Narudžba

Isporučitelja obvezuje pisana Narudžba Naručitelja s odgovarajućim specifikacijama koja je prihvaćena/potvrđena od strane Isporučitelja i potpisani Ugovor između Naručitelja i Isporučitelja kojim su definirana njihova prava i obveze u međusobnom obveznopravnom/poslovnom odnosu zajedno s ovim općim uvjetima poslovanja koji čine sastavni dio Ugovora/Narudžbe.

Datum Narudžbe je datum naveden na Narudžbi, a u slučaju usmene narudžbe datum naveden na pismenoj potvrdi iste.

 

3. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene i uvjeti plaćanja se određuju u skladu sa sadržajem prihvaćene / potvrđene Narudžbe / potpisanog Ugovora. Obzirom da, zbog naravi poslovnog procesa Naručitelja, svi međusobni odnosi koji nastaju između Naručitelja i Isporučitelja, sadržajno odgovaraju odnosima iz ugovora o robno trgovačkom kreditu, rok za ispunjenje novčanih obveza u poslovnim transakcijama između Naručitelja i Isporučitelja iznosi 360 dana.

 

4. Uvjeti isporuke

Ukoliko u Narudžbi nije utvrđeno nešto drugo, isporuka robe / izvršenje usluge / obavljanje procesa vrši se na adresu / lokaciju koju je Naručitelj priopćio Isporučitelju, odnosno, na adresu / lokaciju koja je definirana u Narudžbi / Ugovoru, odnosno na adresu sjedišta Naručitelja.

 

5. Izdavanje računa, dokaz o izvršenoj usluzi

Isporučitelj će dostaviti Naručitelju račune za dostavljenu robu / pruženu uslugu /obavljeni proces na adresu koju je odredio Naručitelj uz navođenje broja Narudžbe / Ugovora i svih ostalih podataka o narudžbi i isporuci, identifikacijskog broja i poreza na dodanu vrijednost (OIB, VAT MStN). Knjiženjem ispostavljenog računa Isporučitelja u poslovnim knjigama Naručitelja, Naručitelj se nije odrekao prava na prigovor za materijalne i pravne nedostatke isporučene robe/pruženih usluga/obavljenog procesa.

 

6. Zakašnjenje Isporučitelja

a) U slučaju kašnjenja Isporučitelja sa ispostavom robe / pružanjem usluge / dovršetkom poslovnog procesa vezanog za Narudžbu / Ugovor, Naručitelj ima pravo od Isporučitelja potraživati penale u visini od 0,1% ukupne vrijednosti Narudžbe / Ugovora po započetom danu kašnjenja.

Penali zbog kašnjenja ograničeni su na 5% ukupne vrijednosti Narudžbe / Ugovora.

b) U slučaju da Naručitelj, nakon što je Isporučitelj započeo sa isporukom robe / pružanjem usluge / obavljanjem procesa, odustane od Narudžbe / Ugovora iz razloga / slučaja na strani Isporučitelja, odnosno, zbog razloga / slučaja za koje je odgovoran Isporučitelj, kao i za slučaj da Isporučitelj ne isporuči robu / pruži usluge / dovrši proces (u cijelosti ili djelomično) u ugovorenom roku, Naručitelj ima pravo, pored glavne tražbine (isporuke robe/pružanja usluge/dovršetka procesa), potraživati penale u iznosu od 10% ukupne vrijednosti Narudžbe / Ugovora.

Naručitelj zadržava pravo da, osim glavne tražbine (isporuke robe/pružanja usluga/obavljanja poslovnog procesa) i penala, traži od Isporučitelja naknadu štete.

c) Ako Naručitelj sazna da se dostava robe / pružanje usluge / dovršetak procesa neće moći uredno izvršiti u ugovorenom roku zbog slučaja / razloga / zakašnjenja na strani Isporučitelja, Naručitelj ima pravo, o trošku i na rizik Isporučitelja, poduzeti opravdane i potrebne mjere kako bi spriječio nastanak štete. Naručitelj ima pravo zaračunati i naplatiti od Isporučitelja sve daljnje / naknade troškove prouzročene slučajem / razlogom / zakašnjenjem Isporučitelja od dana kad je nastao slučaj / razlog / zakašnjenje.

 

7. Općenito

Poslovna prepiska u vezi Narudžbe / Ugovora vodit će se između odgovornih / ovlaštenih osoba Naručitelja i Isporučitelja. Ako bi neka odredba ovih Općih uvjeta bila ili bi postala nevaljana, nevaljnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi općih uvjeta. Nevaljana odredba se mora zamijeniti pravovaljanom odredbom koja je po svrsi i smislu najbliža / najsličnija nevaljanoj odredbi.

 

8. Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz Narudžbe / Ugovora nadležan je sud čija je nadležnost ugovorena u Narudžbi / Ugovoru, a ako ona nije ugovorena, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Za sve odnose ugovornih strana koji proizlaze iz Narudžbe / Ugovora i za eventualne sporove koji iz toga mogu proizaći mjerodavno je materijalno pravo ugovoreno u Narudžbi / Ugovoru, a ako ono nije ugovoreno, mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

 

Verzija 2.0, vrijedi od 01/01/202